Om GTAB

Formål

"Foreningens formål er at varetage enhver med interesse for biavl, samt ved møder og kurser at fremme kendskab for biavl."

 

Bestyrelsen 2017/2018:

 

Formand: Johannes Tychsen

Kasserer: Helle Thy

Medlem: Holger Lauritzen (Formand for skolebigård)

Medlem: Kirsten Atzen (Aktivitets bestyrer)

Medlem: Charles Matthiesen

Revisor: Charlotte Petersen

 

Supleant: Erik Hansen

 

De Nye vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamnling 2016

Nye Vedtægter, vedtaget 2016

 

Vedtægter

Vedtægter for Gl. Tønder Amts Biavlerforening

§ 1

Foreningens navn er: Gl. Tønder Amts Biavlerforening

§ 2

Foreningens formål er at varetage enhver med interesse for biavl, samt ved møder og kurser at fremme kendskab for biavl.

§ 3

Som medlem optages enhver med interesse for biavlen. Foreningen er samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening. Medlemmet får tilsendt dennes medlemsblad og kan benytte sig af dennes tilbud og rettigheder.

Man kan blive optaget som lokalmedlem i foreningen ”Gl. Tønder Amts Biavlerforening”, hvis følgende betingelse er opfyldt:

Der er allerede registreret 1 fuldt medlemskab i husstanden under Hovedforeningen samt lokalforeningen ”Gl. Tønder Amts Biavlerforening”.

Der kan kun registreres ét medlem udover den først registrerede part.

Medlemmer af lokalforeningen har tale og stemmeret på generalforsamlingen i lokalforeningen, men kun 1 stemme pr. husstand kan medtages til Hovedforeningens generalforsamling.

Medlemmer af lokalforeningen kan kun deltage i bestyrelsesarbejdet, hvis der samtidig er registreret et fuldt medlemskab i Hovedforeningen.

Kontingentet for lokalforeningsmedlemskab fastsættes hvert år på generalforsamlingen i lokalforeningen.

§ 4

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5

Medlemskontingentet er det til enhver tid gældende kontingent til Danmarks Biavlerforening plus kontingent til lokalforeningen, gældende for et år forud.

Sidstnævnte kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Udmeldelse skal ske senest ved kontingentets opkrævning.

§ 6

Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Gl. Tønder Amts Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Gl. Tønder Amts Biavlerforening.

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for lovændring.

Foreningen kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

§ 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages indvarsling, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, jf. dog § 8.

Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Dagsorden skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Foreningens regnskab 1/9 til 31/8

4. Indkomne forslag, og diskussion af foreningens arbejde.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Alle beslutninger tages ved almindeligt flertal, men ved vedtægtsændringer, herunder foreningens opløsning, fordres 2/3 af de mødte medlemmers stemmer på 2 hinanden uafhængige afholdte generalforsamlinger.

§ 9

Bestyrelsen består af 4 bestyrelsesmedlemmer samt formanden. Formanden vælges for et år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode med halvdelen hvert år. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor, som vælges for et år. Ved afstemningen kan der stemmes på så mange kandidater, som der skal vælges.

Alle forslag og afstemninger skal være skriftlig.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelses medlemmer ønsker det.

Bestyrelsesmødet indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én mere end halvdelen af bestyrelsen er mødt.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Således vedtaget på generalforsamlingen oktober 1994

Vedtægterne revideret og vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling november 2005

Vedtægterne revideret og vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling november 2016.

 

 

Copyright © All Rights Reserved